dla uczniów

KONKURSY

 

Protokół z posiedzenia gminnej komisji konkursowej w dniu 8.10.2013 r.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Jaślanach

Zatwierdza  wyniki  do II etapu Konkursu wiedzy  „ Ksiądz Jerzy Popiełuszko - Błogosławiony  Patriota” .

LP

Imię i nazwisko

 

Suma pkt

zdobyta

 na etapie

 gminnym

Nazwa szkoły,

 

1

2

3

4

Karol Pogoda

Tomasz Dydo

Agnieszka Lubacz

Paweł Hajduk

Laureat

Finalista

Udział?

udział

25

20

10

14

Szkoła Podstawowa

w Borkach Nizińskich

 

 

 

5

6

7

8

 

 

Jakub Naumowicz

Roksana Sikora

Jakub Kielek

Agnieszka Wójciak

 

Udział

Finalista

Udział

Udział

14

21

14

14

Szkoła Podstawowa

w Czajkowej

 

 

10

11

12

13

14

Kinga Jesionek

Kinga Karosza

Roksana Brożyna

Mateusz Książek

Iwona Hasek

Udział

Laureat

Udział

Udział

Laureat

12

26

13

18

27

Szkoła Podstawowa

w  Jaślanach

 

 

15

16

Faustyna Tomecka

Weronika Wieczerzak

Laureat

 udział

25

18

 

 

Szkoła Podstawowa

w Maliniu

 

 

17

18

19

Julia Maziarz

Magdalena Bernat

Kacper Zięba

Finalista

udział

Laureat

23

21

25

 

Szkoła Podstawowa

w Tuszowie Narodowym

z filią w Grochowem

 


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Konkursowej Powołanej przez Dyrektora  Zespołu Szkół w Jaślanach.

W dniu 11.10.2013 r. Komisja dokonała oceny nadesłanych prac . Nagrody przyznano za prace w dwóch kategoriach wiekowych następującym uczniom

NAGRODA KLASY I-III

1.Szymon Maziarz -Sp Tuszów Narodowy

2.Weronika Kołc- Sp Borki Nizińskie

3.Dominika Soja- Sp Czajkowa

4.Paulinz Głaz- Sp Jaślany

WYRÓŻNIENIA

1.Lilianna Magda- Sp Tuszów Narodowy.

2.Patryk Szczotkowski- Borki Nizińskie

3.Szymon Kiełb- Borki Nizińskie

4.Weronika Leśniak- Sp Czajkowa

5.Agnieszka Czachor- Sp Czajkowa

6.Krzysztof Majcher- Sp Jaślany

 NAGRODA KLASY STARSZE IV-VI

1.Jakub Chmura- Sp Tuszów Narodowy

2.Anna Juwa – Sp Malinie

3.Maciej Czekaj –Sp Jaślany

4.Mateusz Czekaj –Sp Jaślany

WYRÓŻNIENIA

1.Julia Maziarz- Sp Tuszów Narodowy

2.Julia Leśniak- Sp Borki Nizińskie

3.Tomasz Dydo –Sp Borki Nizińskie

4.Kamila Skóra – Sp Borki Nizińskie

5.Lauren Jacek –Sp Czajkowa

6.Paweł Głaz- Sp Jaślany

 


Dyrektor i Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół w Jaślanach serdecznie zapraszają uczniów klas IV –VI szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy do udziału w pierwszej edycji konkursu wiedzy o Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce.

PATRONAT HONOROWY: Andrzej Głaz -Wójt Gminy Tuszów Narodowy,

Ks. Kanonik Stanisław Rząd –proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jaślanach.

 

REGULAMIN KONKURSU

 w roku szkolnym 2013/2014.

 

Temat : Ksiądz Jerzy Popiełuszko - Błogosławiony  Patriota .

 

I. CELE:

 • przybliżenie uczniom postaci i działalności kapelana Solidarności, błogosławionego  ks. Jerzego  Popiełuszki
 •  zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży wartości, którymi kierował się ks. Jerzy  Popiełuszko,
 •  integracja środowiska szkolnego,
 • możliwość sprawdzenia wiedzy w konkursie pozaszkolnym.

 

II. FORMA:

 • test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.

 

III. ZAKRES:

Życie i działalność Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. (1947 -1984)

 

Literatura:

 

 • Milena Kindziuk, Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko, ,Axel Springer Polska Sp.z o.o., Warszawa 2010.               ( wydanie pamiątkowe z okazji beatyfikacji)
 • Życiorys Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki dostępny na stronie internetowej : www.zsjaslany.edupage.org ,w zakładce „patron szkoły”

 

IV. UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy,

 

V. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU:

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ W JAŚLANACH, tel. 17 581 76 24 lub email: zsjaslany@interia.pl do dnia  17 września 2013 roku.

 

 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

I etap wewnątrzszkolny – przeprowadzony w macierzystej szkole odbędzie się

     30 września 2013 r.(poniedziałek), godz.10.00, czas trwania 60 min.

 • czas rozwiązywania zadań: 60 minut,
 • za organizację I etapu odpowiedzialna jest szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły,
 • tematy zadań konkursowych zostaną przesłane do szkół emailem na dzień przed konkursem,
 • komisja szkolna zapewnia odpowiednią ilość czytelnych kserokopii,
 • prace konkursowe zostają poprawione przez komisję szkolną wg klucza, który dostępny będzie na stronie internetowej szkoły: www.zsjaslany.edupage.org w ciągu godziny od zakończenia pisania testu.
 • decyzję o zakwalifikowaniu się uczniów do następnego etapu podejmuje Gminna Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów,
 • wykaz uczniów, którzy wzięli udział w I etapie wraz z protokołem z przebiegu konkursu zawierającym liczbę punktów, którą każdy z uczniów uzyskał (bez prac uczniów) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 października  2013 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w Jaślanach , lub drogą e.mail,  
 • Informacja o zakwalifikowaniu się do  II etapu zostanie przesłana do szkół e.mail’em  w terminie do  3 października 2013 r.

Organizatorzy zwracają się z prośbą  do dyrektorów szkół biorących udział w konkursie o wyznaczenie nauczyciela do Gminnej Komisji Konkursowej.

 

II etap gminny - odbędzie się w Zespole Szkół w Jaślanach  dnia  8 października 2013 r.   o godz. 12.00   czas rozwiązywania zadań: 60 minut, prace ocenia Gminna Komisja Konkursowa.

 

Informacje o wynikach można będzie uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jaślanach lub na stronie internetowej               ZS w Jaślanach w terminie od 11 X 2013 r.

     

Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za 1,2i 3 miejsce oraz dyplomów odbędzie się  17 października 2013 r. podczas uroczystości  poświęcenia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki          w Jaślanach.  

 

O szczegółach uroczystości laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

 

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Jaślanach         

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                   

 Konkurs plastyczny  organizowany jest przez  ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAŚLANACH-

 Publiczną Szkołę Podstawową im. bł. Jerzego Popiełuszki w Jaślanach.

 

 

 Temat : „ Zło dobrem zwyciężaj”

 

Konkurs polega na -wykonaniu pracy plastycznej związanej z osobą Ks. Jerzego Popiełuszki (z historią polski lat 80-tych.)

 

1.Cel konkursu :

  -wykonanie pracy plastycznej związanej z osobą Ks. Jerzego Popiełuszki

  -zainteresowanie życiem i działalnością kapelana Solidarności

  -propagowanie wartości i ideałów dla których ks. Jerzy Popiełuszko poświęcił życie

  -kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej odpowiedzialności

  -organizacja wystawy nagrodzonych prac

 

2.Uczestnicy konkursu :

  -adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Tuszów Narodowy

 

3.Warunki uczestnictwa:

 -prace należy przygotować w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III , IV-VI

  -uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A3,techniką dowolną oprócz prac przestrzennych

 -każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę

 -zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich ,o których mowa w art.,50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r, o prawach autorskich i prawach pokrewnych( Dz.U.z 1994r.,nr 24 ,poz.83)oraz praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie, prasie i in. mediach lokalnych w celu popularyzacji wystawy i jej idei

 

4.Termin i warunki dostarczenia prac:

 -prace należy dostarczyć bezpośrednio na adres organizatora do 10 X 2013 w sekretariacie Zespołu Szkół w Jaślanach ( lub za pośrednictwem księgowości oświatowej Gm. Tuszów Narodowy) -prace nie należy składać ,można  układać w rulon.

-każda praca winna być opatrzona metryczką (dołączamy do regulaminu)

 

5.Zasady przyznawania nagród:

 -o wynikach przyznania nagród zdecyduje komisja powołana przez Organizatora

 -wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora

 -uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości poświęcenia sztandaru
Publicznej  Szkoły Podstawowej w Jaślanach ( 17 X 2013 r.).

 

 

 

 


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
( metryczka pracy plastycznej)

 

 

1.Imię i nazwisko uczestnika oraz klasa

 

…………………………………………………….

 

2.Imię i nazwisko opiekuna

 

……………………………………………………..

 

3.Nazwa i adres szkoły

 

…………………………………………………………

 

 

 

 

……………………..                                                             …………………………….

            Data                                                                                                        pieczęć szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 


oferty archiwalne;


KONKURS PIOSENKI WSPÓŁCZESNEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY TUSZÓW NARODOWY

Konkurs odbędzie się 15 czerwca 2012 od godz 1000 w Zespole Szkół w Jaślanach.

 Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników -solistów. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 25 wykonawców. Zgłoszenie do konkursu w terminie   do 5 czerwca 2012 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie szkoły zsjaslany.edupage.org/ Zgłoszenie  należy wypełnić i przesłać  na adres    e-mailowy szkoły tj. zsjaslany@interia.pl      Do zgłoszenia należy dołączyć  tekst piosenki  z podaniem tytułu i autora.

Do pobrania regulamin konkursu i karta  zgłoszenia.Regulamin_konkursu_piosenki__angielskiej_2012.doc

 

 

 


 KONKURS WIEDZY o WŁADYSŁAWIE SIKORSKIM

pobierz regulamin:Konkurs_wiedzy__o_Wl._Sikorskim_2012.doc

 


 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2011/2012

regulamin konkursów...

 

wymagania konkursowe...

 

regulamin konkursu z j. angielskiego...

 

 

 


 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2010/2011

Przedstawiamy w załaczonym pliku zakres konkursów przedmiotowych ( kuratoryjnych) na nowy rok szkolny.

konkursy_przedmiotowe_2010__2011.doc

 

 regulamin_organizacji_konkursow_2010.pdf

 

  regulamin_organizacji_konkursow_2010_sp_j_angielski.pdf

 

 


 

KONKURS PLASTYCZNY

„ZAGROŻENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM"

ORGANIZATORZY

Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Rzeszowie, ul. Gen. St. Mączka 4, 35 -234 Rzeszów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

PATRONAT HONOROWY

Wojewódzka Komisja do spraw BHP w Rolnictwie

CELE KONKURSU

Pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży,

Przybliżenie tematu wypadkowości w gospodarstwach rolnych,

Ocena zagrożeń w gospodarstwach widziana oczyma dzieci i młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICZENIA l OGÓLNE ZASADY

• konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów,

• prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3,

• komisja konkursowa oceni jedynie prace indywidualne - prace zbiorowe nie podlegają ocenie komisji konkursowej,

• prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, adres placówki oraz imię i nazwisko opiekuna wykonawcy pracy i telefon kontaktowy opiekuna,

• termin składania prac konkursowych upływa w dniu 24 maja 2010 roku,

• prace powinny być składane w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie ul. Gen St. Mączka 4, 35-234 Rzeszów za pośrednictwem poczty lub osobiście,

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

• komisja składająca się z przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji do spraw BHP w Rolnictwie, Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Rzeszowie i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Rzeszowie dokona oceny prac złożonych do konkursu w dniu 25 maja 2010 roku,

•  ustala się l, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia,

• zaproszenie do udziału w konkursie oraz regulamin konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.rzeszow.oip.pl.

• wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.rzeszow.oip.pl po rozstrzygnięciu w dniu 26 maja 2010 roku,

• wszystkie złożone do konkursu prace przechodzą na własność organizatorów,

• nagrody dla laureatów zostaną dostarczone przez organizatorów i wręczone w trakcie apeli szkolnych lub w obecności klasy,

• przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów,


 

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym ogłasza IV edycję gminnego konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy.

„Najpiękniejsza ilustracja książkowa"

Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs trwał będzie w okresie od 15 kwietnia 2010 r. do 11 maja 2010 r.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką

na formacie A-3 i mają ukazywać motyw z dowolnie przeczytanej

książki.

Do każdej pracy na jej odwrocie ma być dołączona informacja

zawierająca:

autora i tytuł prezentowanej książki oraz nazwisko i imię autora pracy konkursowej

Do oceny będą brane pod uwagę tylko prace indywidualne.

Ocena nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I-III

klasy IV-VI

Osobno ocenione zostaną prace klasy „O"

Prace można przekazywać do4 maja 2010 roku do  Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie N. lub Filii Bibliotecznych w Jaślanach, Maliniu, Ławnicy i Samowie. Powołana Komisja konkursowa dokona oceny prac i nagrodzonym oraz wyróżnionym przyzna nagrody rzeczowe. 11 maja 2010 r., w czytelni GBP będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 


 

 

 

KONKURS WIEDZY O GEN. WŁ. SIKORSKIM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2009/2010

TEMAT: JAK ŻYŁ I PRACOWAŁ GEN. WŁ. SIKORSKI?

I.CELE:

- przybliżenie uczniom postaci gen. Wł. Sikorskiego i jego działalności,

- kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów,

- poszerzenie wiedzy historycznej,

- możliwość sprawdzenia wiedzy w konkursie pozaszkolnym.

II. FORMA:

- test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.

III. ZAKRES:

-  I etapu - życie i działalność gen. Wł. Sikorskiego

-  w II etapie zakres zostanie poszerzony o wiadomości dotyczące historii i zbiorów znajdujących się w Izbie Pamięci gen. Wł. Sikorskiego oraz uroczystości związanych z Jego osobą w naszym regionie, a ponadto badane będą w szczególności następujące umiejętności:

• ocena wydarzeń historycznych,

• wskazywanie różnych modeli patriotyzmu,

• tworzenie ciągów przyczynowo - skutkowych.

Literatura:

- „Na tej ziemi urodził się gen. Wł. E. Sikorski"

- „Życie dla Niepodległej. W hołdzie gen. Wł. Sikorskiemu"

Literatura dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym

- Informacje uzyskane w trakcie zwiedzania Izby Pamięci w Tuszowie Narodowym

IV. UCZESTNICY W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

V. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU:

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUSZOWIE NARODOWYM, tel.               017/774 37 48        lub email:

sptuszow@wp.pldo dnia 19 kwietnia 2010 roku.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

I etap wewnątrzszkolny - przeprowadzony w macierzystej szkole odbędzie się 26 IV 2010r. o godzinie 12.00

- czas rozwiązywania zadań:60 minut,

- za organizację I etapu odpowiedzialna jest szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły,

- tematy zadań konkursowych odbiera nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły w terminie na dzień przed konkursem (23IV 2010) w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym,

 


 

Wyniki olimpiad przedmiotowych Olimpus ( sesja zimowa, rok szkolny 2009/2010 )

Wyniki_olimpiad_przedmiotowych_Olimpus_(_sesja_zimowa__rok_szkolny_20092010_).doc

 

 

 Konkurs plastyczny:

Protokół z przeprowadzenia eliminacji gminnych Międzynarodowego Konkursu Młodych Artystów FAI-2010 na temat: „Latając ze słońcem”

wyniki_konkursu_plastycznego.doc

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO "FOX"' 2010

02.03.2010 GODZ.  8-915
 


OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE OLIMPUS

 

 • 11-01-2010 r. - język polski;

 • 12-01-2010 r. - matematyka;

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są ustalone przez organizatora i zależą od nauczycieli.


6. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 28-02-2010  organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.II. Nagrody


1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uczestnictwa w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 

 

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-10: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 11: Dyplomy uczestnictwa.

Honorowane są miejsca ex aequo.


 

 

KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE ( międzyprzedmiotowe) organizowane przez KO w Rzeszowie


 
1. W roku szkolnym 2009/2010 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy o zasięgu wojewódzkim:
1) dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych konkursy:
a) humanistyczny – konkurs interdyscyplinarny, obejmujący i poszerzający treści podstawy programowej przedmiotów: język polski, historia i społeczeństwo, muzyka i plastyka;
b) matematyczno-przyrodniczy – konkurs interdyscyplinarny, obejmujący i poszerzający treści podstawy programowej przedmiotów: matematyka, przyroda;
1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
a) I stopień – etap szkolny,
b) II stopień – etap rejonowy,
c) III stopień – etap wojewódzki.

Konkurs humanistyczny: etap szkolny 23X 2009(zmiana terminu) etap rejonowy:27.XI.2009, etap wojewódzki:29.I.2010,  GODZ 11:00

Konkurs matematyczno - przyrodniczy:etap szkolny 22.X.2009, etap rejonowy 4.XII.2009,etap wojewódzki 5.II.2010, GODZ 11:00
 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Jaślanach
  Jaślany 432
  39-332 Tuszów Narodowy
 • 17 581 76 24 , Godziny pracy sekretariatu : od 8:00 do 14:00

Galeria zdjęć